2. SZÁMÚ MELLÉKLET

NEXOL CONSULTING TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; Információ-technológiai tanácsadás szolgáltatások nyújtása pl. Ajánlatkérésen/Megrendelésen/Szerződésen/ szolgáltatáskor (számla): kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. cikke alapján.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

A Vállalkozás, mint adatkezelő azonosító adatai:
Cégnév: NEXOL Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1121 Budapest, Törökbálinti út 15/A
Cégjegyzék száma: 01-09-353386
Adószáma: 27312081-2-43
Főtevékenység:
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Postacíme: 7621 Pécs, Király utca 75. fsz. 4
E-mail címe: info@nexolcons.hu
Központi telefonszáma: +36 72 820 246
Honlapja: www.nexolcons.hu
Email címe: info@nexolcons.hu
Telefonszáma: +36 72 820 246

Az adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

2. Az érintett adatainak kezelése

2.1. Az érintettek köre
i) Az Adatkezelő vállalkozási tevékenységének folytatása (szolgáltatások nyújtása), feliratkozás hírlevélre, ajánlatkérés során az alábbi természetes személy/személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli (ajánlatkérő, vevő).

2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a vevő megrendelése vagy ajánlatkérés során az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 • Családi vezeték- és utónév
 • Születéskori név
 • Telefonszám
 • Lakcím
 • Email cím
 • Adószám

A kezelt személyes adatokat az Érintett ajánlatkérés/internetes/telefonos megrendelés során bocsátja a személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére.

2.3. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja értékesítés, szolgáltatás igénybevételének előkészítése, teljesítése, jogos érdek, jogi kötelezettség vagy az Érintett hozzájárulása.
Adatkezelő a beérkezett panaszok kivizsgálása során a panaszos nevét és telefonszámát az Adatkezelő jogos érdeke alapján, míg a panaszos lakcímét a panaszos önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

A személyes adatok tárolásának (megőrzésének) ideje: a szerződés teljesítéséhez szükséges idő, a szerződés megkötéséhez szükséges idő, a panasz elbírálásáig szükséges idő).

Társaságunk az alábbi tevékenység során kezel személyes adatot:

 • 16202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 • 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 7010 '08 Üzletvezetés
 • 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 • 6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
 • 6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
 • 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 • 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
 • 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 • 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 • 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (főtevékenység)

A személyes adatok kezelése az értékesítés és a szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlat kérés és annak elfogadása, visszaigazolása, illetve a személyesen az érintettől közvetlenül a pl.: számla kiállításhoz, szerződés előkészítéséhez, a személy beazonosítása érdekében szükséges.

A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit a Megbízási Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.
A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:

 • A Szerződésben előírt és ahhoz kapcsolódó személyes adat kezelését végzi annak érdekében, hogy ezen szerződéses kötelezettség teljesítését az Adatkezelő ellenőrizhesse; az Érintett elérhetőségi adatait a Szerződés előkészítése és teljesítése során történő kapcsolattartás céljából kezeli; a személyes adatok alapján az ügyfél azonosítása.
 • A beérkezett panaszok kivizsgálása céljából, az Adatkezelő vagyonának védelme, ill. a vevők személyi- és vagyonbiztonsága, kapcsolattartás, vagy a vevő azonosítása céljából
 • a Szerződésben meghatározott kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében történő monitorozása.

A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg annak megkötése esetén a Szerződés időtartamával.

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szolgáltatást teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, hanem a 2.3.5 pontban megjelölt célból és jogalapon megőrzi. Kivételt képeznek ez alól a személyes adatok, melyeket az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg a szerződéses jogviszony megszűnésével egyidejűleg töröl.

2.3.1 Jogi kötelezettség teljesítése
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

 • Ilyen jogi kötelezettség továbbá pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, amely szerint „[a] könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”
 • A jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés azonban nem terjeszkedhet túl a jogszabályban előírt kereteken. Így pl. jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő a jogszabályban foglaltaktól eltérő célból nem gyűjthet személyes adatot, a személyes adatokat nem tárolhatja a jogszabályban előírt időtartamnál hosszabb ideig, azokat a jogszabályban előírtaktól eltérő személyek, szervezetek számára nem továbbíthatja. Amennyiben az adatkezelés bármilyen okból mégis túlterjeszkedik a jogszabály által meghatározott kötelezettségen, azaz pl. az Adatkezelő a jogszabályban foglalt adatkörön túli egyéb adatokat is gyűjt, vagy azokat a jogszabályban foglalthoz képest hosszabb ideig tárolja, úgy ezen jogszabályi körön túli adatkezelés csak akkor jogszerű, ha arra van megfelelő jogalap (pl. jogos érdek).

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

2.3.2 Az Adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke

2.3.3 Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogos érdekek alapján a következő célból és időtartamban kezeli:

Harmadik fél jogos érdekére való hivatkozás esetén a harmadik fél azonosítása szükséges. A jogos érdeken alapuló adatkezelés csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha azt egy érdekmérlegelési teszt előzte meg. Az érdekmérlegelési tesztben azt kell bemutatni, hogy az Adatkezelőt megillető, az adatkezelést megalapozó jogos érdekek (pl. vagyonvédelem) miért élveznek elsőbbséget, az Érintettnek az adatkezelés jogszerűségét „megdöntő” érdekeivel (pl. magánélet védelmével) szemben, illetve azt, hogy az Adatkezelő adatkezelése csak szükséges és arányos mértékben korlátozza az Érintett érdekeit.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése módszertani szempontból a következő lépéseket foglalja magában:

  (i) annak vizsgálata, hogy a tervezett művelethez szükséges-e egyáltalán személyes adatkezelés;
  (ii) az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének azonosítása (valamely társadalmilag és az általános etikai normák alapján értelmezhető cél, pl. adatok tárolása későbbi jogérvényesítés esetére, üzletfejlesztés, elemzések végzése, vagyonvédelem, biztonság fenntartása stb.);
  (iii) az érintett érdekeinek vagy alapvető jogainak azonosítása (különös tekintettel arra, hogy milyen potenciális veszélyekkel járhat az érintett magánszférájára, vagy jogaira nézve az adatkezelés, vagy amennyiben visszaélés történik a kezelt adatokkal);
  (iv) annak kifejtése, hogy az adatkezelő milyen garanciális intézkedéseket alkalmaz az érintett jogainak és magánszférájának védelmére, ideértve az informatikai, adminisztratív és jogi lépéseket is (pl. megfelelő adatbiztonsági tudatosság, adatfeldolgozó rendszeres auditálása, adatvédelmi tisztviselő stb.);
  (v) a kétféle érdek összevetése annak megállapítása érdekében, hogy a jogos érdek megfelelő jogalapot biztosít-e.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az Érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelésre az adott célból sor kerülhet.

Az Érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az Adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az Érintett nem számít további adatkezelésre.

Az adatkezelés jogalapját képező, az Adatkezelőt megillető jogos érdek lehet pl. személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése.
Adatkezelőnek az Érintettek számára nyitva álló helyiségeiben a személy- és vagyonvédelem biztosításához fűződő jogos érdeke.

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az ismertetett jogos érdeket érvényesíthesse. A személyes adatokat az Adatkezelő 1 évig kezeli.

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő vagy a harmadik fél jogos érdeke, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását

2.3.4 Az Érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett

  (i) más nyilatkozatoktól elkülönítetten a vásárlás vagy szolgáltatás nyújtására irányuló számla kiállításhoz
  (ii) a Tájékoztatóhoz csatolt külön nyilatkozatban
  (iii) online felületen keresztül történt hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a hozzájáruló nyilatkozat négyzet megjelölésének kipipálásával/kattintással

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

2.3.5 A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme

2.3.6 Az Érintettnek a Hiba: A hivatkozás forrása nem található pont értelmében a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén. Az adatkezelés elmaradása magával vonhatja az adatszolgáltatás elmaradása, pl. a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

2.4. Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást
Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

3. A személyes adatok címzettjei

A díjbekérő, előleg és végszámla feldolgozásához a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez a hatályos számviteli és adótörvények valamint helyi önkormányzati helyi rendeletek teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja, a számlán szereplő adatokkal egyezően (Név; Cím, illetve jogi személy esetén adószám).

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek részére, mint adatfeldolgozónak továbbítja:

MAXER Hosting Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
domain- és tárhely-szolgáltató H-9024 Győr, Répce utca 24.
Cégjegyzékszám:
Cg. 08-09-013763
Adószám: 13670452-2-08
Telefon / Telefax:
+36 1 257 9913 / +36 1 170 01951
Email cím: support@maxer.hu
Weboldal címe: https://konyvelozona.hu (www.maxer.hu)
Adatkezelési tájékoztató elérése:
https://maxer.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html

In mid Air ERP Kft (IMA) vállalatirányítási rendszer, pénzügyi és számviteli adatok feldolgozása
Székhely: 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ UTCA 24.
Adószám: 23059524-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-310945

Cadren Software Ltd. adatfeldolgozás-automatizálási rendszer
49 Station Road
Polegate BN26 6EA United Kingdom
Tax number: 4830419118
Registration number: 11825506

Next Generation Solution Kft. adatfeldolgozás-automatizálási rendszer kiszolgálás
2040. Budaörs Ébner György köz 4.
Telefon: +36 1 445 3400
E-mail: ngs@hypermatrix.cloud
Képviselő: Katona Helga ügyvezető
Adószám: 26182207-2-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-190219
Szerepkör: CADREN Magyarországi képviselet, tárhely szolgáltató

Ro Könyvelőiroda Kft. számviteli szolgáltatások, előfeldolgozás, kiegészítő feldolgozás
Ügyvezető: Rafainé Ficsor Mónika
rokft@invitel.hu, +36 30/539-6789
Cég székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Károlyi utca 8.
adószám: 23599147-2-06
cégjegyzékszám: 06-09-017990

Taylorsoft Magyarország Kft. számviteli bizonylatok automatizált elő-feldolgozás
1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B.
Cégjegyzékszám: 01-09-192965
Adószám: 24984096-2-41
Email cím: info@billcity.hu
Honlap: www.billcity.hu
adatvédelem: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/billcity.devels/webpage2.0/docs/Billcity+adatv%C3%A9delmi+nyilatkozat.pdf

iSOLUTIONS Informatikai Kft. Felhő alapú levelezés- és tárhely-szolgáltatás, rendszergazdai feladatok 2040 Budaörs, Baross utca 89.
Cégjegyzékszám: 13-09-178561
Adószám: 14006119-2-13
Adatvédelmi tisztviselő: Juhász Viktor
Adatvédelmi tisztviselő -mail címe: dpo@isolutions.hu
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 06-1/ 506 09 00
adatvédelem: https://isolutions.hu/wp-content/uploads/iSolutions_adatkezelesi_tajekoztato_isolutions.hu_2020_04_01.pdf

Automattic Inc. Hozzászólások spam ellenőrzése és Gravatar profilkép használata
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy/
Facebook Inc. Facebook oldal és Facebook Pixel Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Alphabet Inc. Google szolgáltatások
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy

Microsoft Felhő alapú szolgáltatások
4200 150th Ave NE, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok
Telefonszám: +1 800-982-0820
adatvédelem: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Harmadik országba továbbítás
Harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart. Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/).

4. Az érintett jogai

43.1 A hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

  (i) az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
  (ii) az érintett személyes adat kategóriái,
  (iii) azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
  (iv) az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
  (v) az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
  (vi) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  (vii) ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,
  (viii) az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  (ix) Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

4.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljes körű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.
Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  (i) az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
  (ii) az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  (iii) az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
  (iv) az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
  (v) az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  (vi) az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

  (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
  (ii) a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
  (iii) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
  (iv) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
  (v) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  I. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
  II. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
  III. az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  IV. az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.5 A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

  (i) az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
  (ii) az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

4.5.1 A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén

Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán az Adatkezelőnek nem áll módjában mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.

Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.

4.5.2 Profilalkotás

Profilalkotás során az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzőket valamilyen automatizált módszerrel értékelik ki. Az ilyen értékelések felhasználhatók például az Érintett munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzőinek elemzésére vagy előrejelzésére.

A tiltakozás joga kiterjed a jogos érdeken alapuló profilalkotásra, mint sajátos adatkezelési műveletre is. Amennyiben pedig direkt marketing célból kerül sor profilalkotásra, úgy az Érintett tiltakozása nyomán, a személyes adatain alapuló profilalkotással is haladéktalanul fel kell hagyni.

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

  I. Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
  II. az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.
Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

4.7 Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Érintett nem jogosult kérni az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya alóli mentesítését, ha a döntés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy a döntés meghozatalát európai uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, vagy ha a döntés az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben az automatizált adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az Érintett hozzájárulásán alapul, akkor az Érintettet megilleti az a jog, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Adatkezelő adatkezelései során mindent megtesz a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok automatizált döntéshozatalba történő bevonásának elkerülésére. Amennyiben azonban ez nem elkerülhető, akkor a személyes adatok különleges kategóriái vonatkozásában kizárólag akkor végezhető automatizált döntéshozatal, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul vagy jelentős közérdek miatt szükséges európai uniós vagy tagállami jog alapján és az érintetti jogok védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Adatkezelő a személyes adatok hozzáféréséhez, helyesbítéséhez, korlátozásához és törléséhez iránti kérelmet nyújthat be. Kérelem a tájékoztató 1. számú melléklete.

4.8 Jogorvoslathoz való jog

4.8.1 Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

4.8.2 A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

4.8.3 Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

5. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintette(ke)t a honlapon való közzététel, postai levelezés, email útján a módosítás hatálybalépését megelőzően értesíti.

Pécs, 2018.05.18., módosítva: 2020.07.22., 2020. november 30.

NEXOL Consulting Tanácsadó Kft.
dr. Gyarmatiné Szentes Anikó
ügyvezető